• Lähiajaloost

  Ettevalmistused MTÜ PÕLVKONDADE MAJA loomiseks said alguse

  NIRK MTÜ poolt algatatud ideest taotleda projektirahastust äriplaani ja mudeli loomiseks keskusele, mis säilitaks põlvkondade sidususe ja pakuks vahetuid kokkupuutepunkte läbi mitmekülgse tegevuse erinevas vanuses kogukonna liikmetele koos erivajadustega inimestega.

  Projekt kestis 4 kuud (01.märts – 30.juuni 2012)

  Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 2 852.72 EUR.

  Projekti partneriteks olid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,Tallinna Nõmme Linnaosavalitsus, Maardu linn ja Jõelähtme Vallavalitsus.

  Projekti koostööpartneriteks olid Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium,Sotsiaalkindlustusamet, Harju Maavalitsus, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Haridusamet, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Tallinna Tugikeskus Juks, Päevakeskus Käo, EQUASS Eesti, Harjumaa Õppenõustamiskeskus, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Pedagoogiline Seminar.

  Projekti raames:

  ·     Töötati välja kõigile kogukonna liikmetele avatud  kodulähedase, efektiivselt toimiva ja kvaliteetseid teenuseid  pakkuva  PÕLVKONDADE MAJA MUDEL JA ÄRIPLAAN , mis oleks rakendatav  erineva suurusega kohalikes omavalitsustes mikrorajooni/linnaosa/linna/valla, jne tasandil.

  •     Leiti erinevaid lahendusi sotsiaal- ja haridusteenuste, k.a. huvihariduse ja informatsiooni kättesaadavuse tagamiseks erinevas vanuses erivajadustega inimestele kodulähedaselt. Erivajadusega inimesed antud projektis olid erinavas vanuses hariduslike erivajadustega inimesed ja puudega inimesed.

  •     Pakuti lahendusi põlvkondade vahelise sidususe tekkimiseks  ja erivajadustega ning puuetega inimeste integratsiooniks Põlvkondade Majas toimuvate  ühiste ürituste, tegevuste ja teenuste tarbimise kaudu.

  •     Pakuti lahendusi olemasolevate munitsipaalomandis olevate institutsioonide (päevakeskused, noortekeskused, sotsiaalkeskused, jne.) efektiiivsemaks toimimiseks.

  •     Pakuti efektiivset finantseerimislahendust läbi riiklike,munitsipaal- ja omaosalusrahastusesidumise.

  Valminud mudel ja äriplaan sisaldavad:

  •     sihtgruppide kirjeldust

  •     sisulise tegevuse kirjeldust

  •     teenuste ja tegevuste kvaliteedi hindamise põhimõtteid

  •     teenuste ja tegevuste efektiivse rahastamise võimalusi

  •     täiendavate teenuste ja võrgustikutöö vajadusi

  •     tegevuse jätkusuutlikkuse võimaldajate kirjeldust

  PÕLVKONDADE MAJA mudeli ja äriplaani  oodatavaks väljundiks  oli erinevatele põlvkondadele mõeldud lõimuvate sotsiaal-, kultuuri-, haridus- ja rekreatsiooniteenuseid pakkuva  keskuse käivitamine MTÜ PÕLVKONDADE MAJA juhtimisel.

  7. oktoobril 2012.a.   toimus   Tallinna Ühisgumnaasiumis MTÜ PÕLVKONDADE MAJA  avaüritus.